กระบวนการตรวจสอบ

การตรวจสอบเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ขั้นตอนในการตรวจสอบจะเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ เฉดสี และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 


 

บริษัทฯ มีอุปกรณ์ และเครื่องมือพร้อมสำหรับการตรวจสอบ ได้แก่

  • เครื่องวัดเฉดสี (Spectrophotometer)
  • เครื่องวัดความชื้น (Moisture Tester)
  • เครื่องวัดค่าดัชนีการไหลของพลาสติก (Melt Flow Index Tester)
  • เครื่องวัดความหนาแน่นของพลาสติก (Density Measurement Tester )
  • เครื่องวัดคุณสมบัติเชิงกลของพลาสติก (Mechanical Properties Tester)
  • เครื่องวัดคุณสมบัติในด้านอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ และความต้านทานไฟฟ้า

 

ตัวอย่างหรือสินค้าที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว จะถูกจัดเก็บไว้เป็นตัวมาตรฐาน การจัดเก็บตัวมาตรฐานจะเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบสินค้าสำหรับการสั่งซื้อในครั้งต่อไป ระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดของบริษัทฯ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และตรงตามความต้องการ