กิจกรรมบริษัท

งานปีใหม่
งานเลี้ยงปีใหม่ 2558 และ กีฬาสี
กีฬาสี ประจำปี 2557
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2557 บริษัท วิกเกอร์ปิกเม้นท์ จำกัด
สัปดาห์ความปลอดภัย
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2557
กิจกรรม Big Clean
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ครั้งที่ 1/2557
กีฬาสีประจำปี 2556
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2556