นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัทวิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด ดำเนินการผลิต สีผง สีเม็ดสำเร็จรูป และสีเม็ดเข้มข้น สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก มีการกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้

 

 

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ และส่งมอบให้ทันเวลา รวมทั้ง
ตอบสนองต่อข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ”