นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทวิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด ดำเนินการผลิต สีผง สีเม็ดสำเร็จรูป และสีเม็ดเข้มข้น สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ มุ่งเน้นทางด้านการป้องกันมลพิษ ความสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

 

 

  1. มุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อบังคับอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นมา ภายใต้เทคโนโลยีที่เป็นไปได้
  2. มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกัน และลดการเกิดมลพิษ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. สร้างจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน และการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับทราบ